Trang được yêu cầu hiện chưa có ngôn ngữ của bạn. Vui lòng chọn một ngôn ngữ khác ở cuối trang.

Headquarters in Oslo, Norway Headquarters in Oslo, Norway

Mailing address

Opera Norway AS
P.O. Box 4214 Nydalen
NO-0401 OSLO
NORWAY

Tel: +47 2369 2400
Fax: +47 2369 2401
9am — 5pm (Oslo, Norway: GMT+1)

Media

Business

Customer Support

NOTE: Product support is not available via telephone in any of the offices.


Satellite offices

Headquarters in Oslo, Norway

Sweden

Linköping

Göteborg

Stockholm

Poland

Poland

Wrocław

Warsaw

China

China

Beijing

china-feedback@opera.com