Trang được yêu cầu hiện chưa có ngôn ngữ của bạn. Vui lòng chọn một ngôn ngữ khác ở cuối trang.

Opera system requirements

Opera browser for Windows Windows

  • Windows 7 or later
  • Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 processor or later with support for SSE2

Try Opera for Windows

Opera browser for Windows
Opera browser for Mac

Opera browser for Mac Mac

  • OS X El Capitan 10.11 or later

Try Opera for Mac

Opera browser for Linux Linux

  • 64-bit Ubuntu 16.04 or later
  • Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 processor or later with support for SSE2

Try Opera for Linux

You can also use Opera browser on the other Linux distributions such as openSUSE, Fedora and many others.